Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží společnosti:

Bez- E, s.r.o., IČ: 17165962 se sídlem Tyršova 49, 58 865 Nová Říše, jednající jednatelem paní Jitkou Hameršmídovou.

 • adresa: Tyršova 49, 58 865 Nová Říše
 • email: obchod@konzervybeze.cz
 • telefon: +420 777 025 143
 • e-shop: www.konzervybeze.cz

(dále jen jako “prodávající”).

I. Záruka a jakost

 1. Prodávájící odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

1.1 má věc vlastnosti, které si strany ujednaly,  a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávájícího a nebo výrobce,

1.2 se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

1.3 je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

1.4 vyhovuje věc požadavkům právních předpisů.

 1. Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.
 2. Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jaho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu.

II. Způsob uplatnění reklamace

 1. Práva kupujicího z vadného plnění (dale jako „reklamace”) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.
 2. Kupující má parvo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to v kterékoliv jeho provozovně nebo sidle společnosti.
 3. Prodávající je povinen zabezpečit přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamce po celou provozní dobu.
 4. Kupující má parvo uplatnit reklamaci u osoby, která je k tomu určena v příslušném záručním listě a/nebo v příslušném daňovém dokladu, le-li určená osoba v místě prodávajícího.
 5. Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu a nebo záručního listu, popř. Jiným věrohodným způsobem.
 6. Kupující nemá parvo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud n ani byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.

III. Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace

 1. Poskytl-li prodávající and rámec zákonných povinností (zejména zákonné lhůty) záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo smlouva nestanoví jinak.
 2. Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je uveden v daňovém dokladu nebo na záručním listě či jiném takovém dokumentu.
 3. Záruční doba pro spotřebitele činí pro nové zboží 24 měsíců.
 4. Prodávající poskytuje záruku kupujícímu, který není spotřebitelem (tj. pro podnikatele), v případě že není u daného zboží výslovně uvedeno, že se záruka vztahuje jen na spotřebitele.
 5. U spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit parvo z vad pouze do data vyznačeného na obalu takového zboží, je-li tato lhůta kratší než lhůta uvedená v odstavci 3 tohoto reklamačního řádu.
 6. Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.
 7. Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě, a kupucíjí jej nemůže užívat.
 8. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 10 pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delsí lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se poavažuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.
 9. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.
 10. V případě vyřešení reklamace výmenou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.

IV. Výjimky z odpovědnosti za vady

 1. Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:

1.1 je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,

1.2 je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží,

1.3 vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci,

1.4 jde-li o zboží použíté a vada odpovídá míře používání nebo opotřebeí, které mělo zboží v době převzetí zboží kupujícím,

1.5 mechanické poškození zboží,

1.6 vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží

1.7 provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

1.8 používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno,

1.9 poškození v důsledku vyšší moci.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Ve vztahu ke splnění povinnosti dle §14 zákona č. 634/1992 Sb. Prodávající informuje kupujícího o možnosti využít pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), jež je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.

Tento reklamační řád nabývá účinností dne 1.1.2024.